معرفی هیات

رئیس هیات بسکتبال استان فارس:آقای فریدون رئیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

نایب رئیس هیات بسکتبال(بانوان)استان فارس:خانم رستمی

دبیر هیات بسکتبال استان فارس:مهدی نصرالهی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر روابط عمومی هیات بسکتبال استان فارس:صدرا علی خواه