شیراز بلوار میرزای شیرازی(تاچارا)خیابان صدف خانه بسکتبال شیراز

۰۷۱-۳۶۳۵۱۰۱۰