نتایج مسابقات بسکتبال نونهالان باشگاه های شیراز دو روز اول

?نتایج مسابقات بسکتبال نونهالان باشگاه های شیراز(روزاول۲۵/۲/۹۷)و روزدوم(۲۶/۲/۹۷)

یاسین۳۹_عقاب۲۳
بهترین بازیکن:هادی عرفانی(یاسین)

استعداهای برتر۴۷_مهران۳۱
بهترین بازیکن:حسین فرمانی(استعدادهای برتر)

سورن۳۲_آینده سازان۲۷
بهترین بازیکن:ارشک کاظمی(سورن)

نتایج روز دوم(۲۶/۲/۹۷):

ناحیه۵۴_یاسین۳۹
بهترین بازیکن:ابوالفضل گرگین(ناحیه۴)

استعدادهای برتر۵۰_سورن۳۱
بهترین بازیکن:حسین فرمانی(استعداهای برتر)

آینده سازان۴۶_مهران۲۹
بهترین بازیکن:آرین خیر(آینده سازان)

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید